QAUL QADIM-QAUL JADID / Beberapa contoh kasus.


IMAM ASY-SYAFI’I

Pergeseran paradigma pemahaman keagamaan dan perilaku keberagamaan al-Syafi’i dari QAUL QADIM ke QAUL JADID. bukanlah wacana keagamaan ahistoris yang tanpa makna.

Secara regeneratif, pergeseran paradigma itu telah mengilhami munculnya model pemahaman keagamaan bercorak kritis-transformatif.

Suatu corak pemahaman keagamaan yang tidak hanya memahami agama dari dimensi internal dunia makna yang telah berhasil dikonstruk oleh beberapa ulama klasik, melainkan ingin mengetahui lebih jauh karir sosial dan proses sosial yang melingkupi terbentuknya nalar keagamaan mereka.

Pola pergeseran pemahaman keagamaan al-Syafi’i sebagaimana tersebut di atas menginspirasikan bahwa watak khas semua pemikiran hukum, tidaklah hampa dari ruang sejarah, kebal terhadap kritik, melainkan terbuka dari berbagai kemungkinan kritik yang ada (qaabilun li al-nuqaas).

Pada sisi lain perubahan madzhab al-Syafi’i juga menggambarkan bahwa watak pemikiran hukum Islam pada hakikatnya bersifat dinamis, inklusif, adaptif,

Beberapa Contoh Qaul Qodim Dan Qaul Jadid

Di sini akan disertakan beberapa contoh ringkas perbezaan di antara Qaul Qodim (Pendapat Lama) dan Qaul Jadid (Pendapat Baru) Imam Al-Syafie, namun sebelum mengamalkannya anda harus berguru, meneliti dan mengkaji QAUL manakah yang patut diamalkan. Ini kerana mungkin Imam Al-Syafie telah merujuk pada Qaul Qodim-nya, atau Qaul Qodim berdasarkan dalil yang Shahih.

.

1.       Hukum air mengalir yang terkena najis, namun sifat-sifatnya tidak berubah.

Qaul Qadim: Air mengalir tidak akan menjadi najis.

Qaul Jadid: Air mengalir hukumnya sama dengan air yang tenang. Jika jumlahnya kurang dari dua kullah, maka menjadi najis.

2.       Hukum air mustamal untuk bersuci yang wajib.

Qaul Qadim: Air mustakmal hukumnya suci lagi menyucikan.

Qaul Jadid: Air mustakmal hukumnya suci tetapi tidak dapat menyucikan.

3.       Hukum menjual kulit binatang yang telah disamak.

Qaul Qadim: Tidak boleh menjualnya.

Qaul Jadid: Boleh menjualnya.

4.       Hukum terlupa tertib wudhu.

Qaul Qadim: Sah wudhunya.

Qaul Jadid: Hukumnya sama dengan orang yang tinggalkan secara sengaja, tidak sah.

5.       Hukum muwalat dalam berwudhu. 

QaulQadim: Wajib.

Qaul Jadid: Sunat, bukan Wajib.

6.       Batas waktu mengusap khuf (sepatu).

Qaul Qadim: Tidak ada batas waktu.

Qaul Jadid: Bagi musafir, 3 hari 3 malam manakala bagi yang mukim sehari semalam.

7.       Hukum mengusap khuf yang koyak.

Qaul Qadim: Boleh mengusapnya.

Qaul Jadid: Tidak boleh mengusapnya apabila robekan ( bolong ) itu sampai menampakkan bagian kakinya.

8.       Hukum wudhu bagi orang yang tertidur ketika shalat.

Qaul Qadim: Tidak membatalkan wudhu.

Qaul Jadid: Batal wuduk. Hukum tidur dalam shalat sama dengan hukum tidur di luar shalat.

9.       Hukum wudhu bagi orang yang menyentuh dubur manusia.

Qaul Qadim: Tidak membatalkan wudhu.

Qaul Jadid: Wudlunya batal.

10.   Hukum wudhu bagi orang yang menyentuh dubur binatang ternak.

Qaul Qadim: Batal wudhu.

Qaul Jadid: Tidak batal wudhu.

11.   Hukum wudhu bagi orang yang memakan daging unta.

Qaul Qadim: Batal wudhu.

Qaul Jadid: Tidak batal wudhu.

12.   Batas usapan tayamum pada tangan.

Qaul Qadim: Sehingga pergelangan tangan saja.

Qaul Jadid: Sampai ke siku.

13.   Tayamum dengan pasir.

Qaul Qadim: Boleh bertayamum dengan pasir.

Qaul Jadid: Tidak boleh bertayamum dengan pasir.

14.   Apabila ada air tetapi tidak cukup untuk mandi hadats dan berwudhu ( dua pekerjaan ).

Qaul Qadim: Tidak wajib menggunakan air itu, tayamum saja.

Qaul Jadid: Wajib menggunakan air itu terlebih dahulu, kemudian tayamum untuk menyucikan sebagian anggota tubuhnya yang belum tersentuh air.

15.   Kafarah menggauli isteri yang sedang haid.

Qaul Qadim: Dikehendaki membayar kafarah dengan sedekah sebanyak 1 dinar jika menggauli isteri yang sedang haid pada saat datangnya darah, dan setengah dinar bagi suami yang menggauli isterinya yang sedang haid pada saat hilangnya darah.

Qaul Jadid: Tidak wajib membayar kafarah, tetapi sekadar dianjurkan saja. Dikehendaki memohon ampun dan bertaubat kepada Allah SWT.

16.   Hukum bersenang-senang di sekitar pusat dan lutut isteri yang sedang haid.

Qaul Qadim: Perbuatan itu tidak diharamkan, tetapi makruh.

Qaul Jadid: Perbuatan itu hukumnya Haram.

17.   Waktu Shalat Maghrib.

Qaul Qadim: 2 waktu1 waktu saat terbenam matahari dan 1 waktu lagi sampai hilangnya sinarmerah matahari.

Qaul Jadid: 1 waktu. Sebatas cukup bersuci, menutup aurat, azan, iqamah dan shalat.

18.   Tidak mengetahui atau terlupa membersihkan najis pada pakaian ketika shalat. 

Qaul Qadim: Shalatnya sah.

Qaul Jadid: Shalat tidak sah dan wajib mengulang.

19.   Lupa membaca Al-Fatihah dalam shalat.

Qaul Qadim: Shalatnya sah.

Qaul Jadid: Shalatnya tidak sah.

20.   Hukum baca Al-Fatihah bagi makmum pada rakaat shalat yang dikeraskan suara.

Qaul Qadim: Makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah melainkan pada rakaat 3 dan 4.

Qaul Jadid: Makmum wajib membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat pada setiap shalat.

21.   Mengucapkan salam di akhir shalat.

Qaul Qadim: Disyariatkan hanya salam pertama saja.

Qaul Jadid: Salam kedua disyariatkan dan sunat hukumnya.

22.   Hadats ketika shalat.

Qaul Qadim: Hanya batal wuduk, tidak batal shalat. Oleh itu, perlu keluar barisan shalat dan pergi berwuduk lalu sambung kembali shalat tadi.

Qaul Jadid: Shalatnya batal. Perlu mengulangi shalat dari awal.

23.   Menggantikan imam yang berhadats.

Qaul Qadim: Tidak boleh menggatikannya.

Qaul Jadid: Boleh mengganti imam.

24.   Apabila shalat terlewat dalam perjalanan lalu ia mengqasharnya di rumah.

Qaul Qadim: Boleh mengqasharnya, apabila melakukan shalat di rumah.

Qaul Jadid: Tidak boleh mengqasharkannya, jika melaksanakan shalat di rumah.

25.   Hukum merampas sebahagian harta orang yang tidak mahu membayar zakat.

Qaul Qadim: Boleh.

Qaul Jadid: Tidak boleh.

26.   Hutang menghalangi bayar zakat.

Qaul Qadim: Hutang menggugurkan kewajipan membayar zakat.

Qaul Jadid: Hutang tidak menghalangi kewajipan membayar zakat.

27.   Permulaan waktu wajib membayar zakat fitrah.

Qaul Qadim: Saat terbitnya fajar di hari Ied Fitri.

Qaul Jadid: Wajib membayar zakat fitrah pada waktu selepas terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan atau malam menjelang Ied Fitri.

28.   Membayar fidyah bagi orang tua atau orang sakit yang tidak mampu berpuasa.

Qaul Qadim: Tidak wajib membayar fidyah.

Qaul Jadid: Wajib membayar fidyah.

29.   Gila sampai setengah hari bagi orang yang berpuasa.

Qaul Qadim: Sah puasanya.

Qaul Jadid: Tidak sah puasanya.

30.   Meninggal dunia sebelum mengqadha puasa.

Qaul Qadim: Walinya boleh berpuasa untuk orang yang meninggal dunia atau membayar fidyah. Boleh pilih salah satu.

Qaul Jadid: Walinya tidak boleh menggantikan puasa untuk orang yang meninggal dunia. Tetapi, wajib membayar fidyah.

31.   Hukum Umrah.

Qaul Qadim: Umrah hukumnya sunat, bukan wajib.

Qaul Jadid: Hukum Umrah adalah wajib.

32.   Hukum ihram bagi anak kecil yang mumayyiz ( boleh membedakan baik & buruk ) tanpa izin walinya.

Qaul Qadim: Tidak boleh.

Qaul Jadid: Boleh.

33.   Hukum melanggar larangan ihram bagi anak kecil dengan sengaja.

Qaul Qadim: Mesti membayar fidyah dengan wang anak kecil itu.

Qaul Jadid: Fidyah diambil dari wang walinya.

34.   Meninggal dunia ketika sedang menunaikan haji.

Qaul Qadim: Diperbolehkan menggantikan hajinya.

Qaul Jadid: Tidak diperbolehkan menggantikan hajinya.

35.   Hukum berihram sebelum waktu ihram.

Qaul Qadim: Ihramnya boleh ditangguhkan sampai bulan-bulan haji.

Qaul Jadid: Ihramnya dianggap ihram umrah.

36.   Hukum tawaf dengan badan serong ( 45 derajat ) atau kurang sempurna.

Qaul Qadim: Boleh.

Qaul Jadid: Tidak boleh. Hendaklah betul-betul sempurna dan bukan dengan sebagian badan saja.

37.   Hukum berhadas ketika sedang tawaf.

Qaul Qadim: Mesti pergi berwudhu dan tidak boleh menyambung tawafnya dan perlu mulai dari awal.

Qaul Jadid: Boleh melanjutkan tawafnya setelah berwudhu.

38.   Hukum menjual sesuatu yang belum dimiliki.

 Qaul Qadim: Akad penjualan ditangguhkan sampai mendapat izin pemilik barang yang hendak dijual. Apabila diizinkan maka penjualan itu sah.

Qaul Jadid: Hukum penjualan ini batal.

39.   Azan bagi shalat qada’.

Qaul Qadim: Tetap perlu adzan.

Qaul Jadid: Tidak perlu adzan, hanya iqamah saja.

40.   Memakan kulit bangkai hewan yang telah disamak.

Qaul Qadim: Tidak boleh memakannya, tidak diketahui binatang yang halal atau haram dimakan.

Qaul Jadid: Boleh dimakan jika dari binatang yang halal.

41.   Shalat Isya’.

Qaul Qadim: Mendahulukan shalat Isya’ lebih utama.

Qaul Jadid: Mengakhirkan shalat Isya’ lebih utama.

42.   Makmum yang membaca amin.

Qaul Qadim: Makmum dianjurkan membaca amin dengan keras ( jahar ).

Qaul Jadid: Makmum tidak perlu membaca amin dengan keras.

43.   Membaca surah bagi imam atau orang yang shalat sendirian pada rakaat ketiga dan keempat.

Qaul Qadim: Tidak disunatkan.

Qaul Jadid: Disunatkan.

 

Bibliografi:

1. Al-Imam Al-Syafie fi Madzhabihil Qadim wal Jadid karya Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam.

One thought on “QAUL QADIM-QAUL JADID / Beberapa contoh kasus.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s